Årsmøtet 2007

Av Furusjøvegen den 5. september 2007

Ekstraordinert årsmøte 2007

FURUSJØVEGEN BA

Referat fra ekstraordinært årsmøte

på Grand Gjestegård onsdag, 5. september 2007 kl. 19:30

Følgende andelseiere møtte:

Pål Sletten, Magne Båtstad, Einar Mæhlum, Jon Øien, Gudbrand Skjåk, Arne Stampeløkken, Ivar Solhjem, Ivar Hanslien, Mathias Bergum, Stein Ivar Lien, Steinar Grønn, Arne Mæhlum og Ingebreth Drange Sandbu.

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Formannen ønsket velkommen og leste opp innkallingen og styrets forslag til vedtak:

1. Fullmakt til styre om låneopptak for å fullfinansiering av elektronisk bomstasjon.

Saksinformasjon:

Årsmøtet gjorde følgende vedtak: (sitat fra referat):

Videre informerte Steinar Grønn om muligheten for elektronisk bom. Årsmøtet gikk inn for at styret skal jobbe videre med saken, og gav styret fullmakt til å gå inn på en investering inntil kr. 200 000,- hvis vi kan få til en avtale på samhandling med Tjønnbakkvegen. I tillegg kommer kostnader til grunnarbeider.

Årsberetning og regnskap ble tatt opp til avstemming, og ble godkjent uten kommentarer.

Sitat slutt!

Styret i Furusjøvegen har sammen med styret i Tjønnbakkvegen hatt møter og kontakt gjennom hele sommeren.

Tilbud fra leverandør av bomutstyret er mottatt og gjennomgått i begge styrer. Prisreduksjonen pr bomstasjon er på ca 15.000,- dersom vi bestiller samtidig.

Årsmøtet gav styret fullmakt til å bruke inntil kr 200 000,- + grunnarbeid. Sistnevnte vil beløpe seg til ca

100 000,-. Alle beløp er uten mva.

Se ellers oppsatte budsjett for komplett bomstasjon på baksiden her.

Kostnadene til elektronisk bomanlegg blir større enn det styret fikk fullmakt til av årsmøte. Styret trenger et nytt årsmøtevedtak som godkjenner økte utgifter og et vedtak som gir styret fullmakt til å tegne selskapet.

Styret ser at de midlene vi har på konto pr dato ikke vil strekke til for å finansiering av bomstasjonen.

I styremøte medio juni ble det besluttet å innhente tilbud fra Nordea og DnB-NOR for lån på mellom 250 000 – 300 000 kr med årlig nedbetalingssum på kr 50 000,-.

I samme styremøte vedtok styret å utsette arbeidet med skilting langs Furusjøvegen. Årsmøtet vedtok å investere i nye skilter langs vegen, men grunnet kostnadene med ny bomstasjon, fant styret det riktig å utsette igangsettingen av skiltprosjektet.

Grunnervervelse til bomstasjonen er avklart med Bjørn Ove Bergum, Nyhusom.

Prosessen er i disse dager kommet så langt at lån innvilges dersom ett ekstraordinert årsmøte fatter vedtak om låneopptak på vegne av vegselskapet andelseiere.

Styrets helhetsvurdering er at vi bør prøve å få dette til samtidig med Tjønnbakkvegen. Anleggstart er planlagt allerede høsten 2007, med igangkjøring av ny bomstasjon fra våren 2008.

Styrets forslag til vedtak:

Ekstra ordinært årsmøte godkjenner de økte kostnadene til elektronisk bomstasjon, og gir styre v/formannen fullmakt til å ta opp lån inntil 300 000,- til finansiering av ny elektronisk bomstasjon.

Ingebreth Sandbu og Steinar Grønn fra styret informerte om planene. Det ble åpnet for spørsmål og debatt. Det kom fram en del spørsmål angående funksjonalitet på anlegget. Det ble også reist spørsmål om kostnadsoverslaget på grunnarbeidet. Årsmøtet ba om at styret utredet et billigere alternativ på grunnarbeidet.

Styrets forslag ble tatt opp til avstemming:

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt mot at styret utreder et rimeligere alternativ på grunnarbeidet.

Møtet hevet!

Steinar Grønn

referent

Gå tilbake
Del dette:
menuchevron-downcross-circlechevron-left-circle
>