Årsmøtet 2013

Av Furusjøvegen den 3. april 2013

Referat fra

Årsmøte i Furusjøvegen SA

Grand Gjestegård, Otta, 3. april 2013 kl. 1900

Frammøtte: Av andelslagets 143 A-andelshavere, var 15 representert.

Formannen ønsket velkommen.

 1. Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent uten kommentarer.
 2. Valg av ordstyrer: Ingebreth Drange Sandbu
 3. Valg av referent: Steinar Grønn
 4. Valg av 2 personer til å undertegne protokollen: Mathias Bergum og Gudbrand Skjåk..
 5. Styrets årsmelding: Årsmeldingen (utsendt sammen med innkallingen) ble opplest og støttet av bilder og video. Det har vært en del kostnader knyttet til vedlikehold av bomstasjonen. Det ble reist spørsmål om kvaliteten på utstyret, og om det er mulighet for å forbedre tetting av skapene og bedre sikring av utstyret. Det ble også reist spørsmål om styret kunne sjekke hvilke utgifter andre bomselskap har på sin bomstasjon. Årsmeldingen ble godkjent uten endringer..
 6. Regnskapet: Regnskapet ble referert og enstemmig godkjent uten kommentarer..
 1. Fastsetting av bomavgifter for 2013: Styrets forslag om økning av sesongkortavgiften til kr. 300,- ble vedtatt. Øvrige priser forblir uendret..
 1. Forslag til vedlikeholdsarbeid 2013: Styrets forslag ble vedtatt. 
 2. Fastsetting av styrehonorarer for 2013: Honorar skal være uforandret i 2013.
 3. Budsjett 3 Styrets forslag ble vedtatt uten endringer.
 4. Innkomne saker:

Styret ba om årsmøtets godkjenning om å arbeide fram avtaleverk for å begrense de årlige skadene på vegen. Formannen viste fram bilder av årets skiløyper. Løypemaskinen som brukes lager så breie løyper at grøftene pakkes fulle av snø. Stipulert årlig ekstra kostnad for Furusjøvegen ligger på rundt 15 000,-.

Gudbrand Skjåk har gått gjennom det kommunale planverket for området, og vegen vår berøres av 3 forskjellige planer. I reguleringsplan for Mysusæter står det at lokale veger ikke kan vinterbrøytes, men skal brukes som skiløyper. Dette gjelder de første 500 m av Furusjøvegen. Vi får ikke bruke vegen etter at snøen har kommet, og vi får ikke brøyte før etter 1. mai. Kommunen skal i nær framtid revidere planverket. Vedtak: Årsmøtet vedtok at styret sammen med Gudbrand Skjåk skal utarbeide et brev til kommunen og komme med innspill til revidering av planverket. Videre utarbeides det et brev til løypelaget hvor vi ber om en dialog for å redusere problemene.

 1. Valg

Styret for 2013 får følgende sammensetning:

Formann:                     Ingebreth Drange Sandbu          2013                  (gjenvalg)

Styremedlemmer:         Steinar Grønn                           2012 og 2013    (ikke på valg

Arne Stampeløkken                  2012 og 2012    (ikke på valg

Magne Båtstad                         2013 og 2014    (gjenvalg)

Synnøve Perstuen                    2013 og 2014    (gjenvalg)

            Styret vil konstituere seg selv.

            Varamedlemmer:          Oddbjørn Haugen                      2012 og 2013    (ikke på valg)

Elisabeth Sletten                      2013 og 2014    (gjenvalg)         

             Revisjon:                     Petter Sandbu                          2013                 (gjenvalg)         

                                               Kåre Eide                                 2013                 (ny)

Valgkomite                   Ida Olstad                                2012 og 2013    (ikke på valg)

Ivar Hanslien                            2013 og 2014    (gjenvalg)

Årsmøtet ble hevet ca. kl. 21:00

Mathias Bergum                                               Gudbrand Skjåk

Gå tilbake
Del dette:
menuchevron-downcross-circlechevron-left-circle
>