Styret i vegselskapet

Styreleder
95 94 68 95
magnebaats@gmail.com
Kasserer
94 78 03 89
larsblek69@gmail.com
Sekretær
40 40 34 50
vebjornhaugen@gmail.com
Styremedlem
90 15 85 48
stian.finstad@edu.hamar.kommune.no
Styremedlem
95 96 96 07
kjoper@online.no
Styremedlem
95995072
oveggum@gmail.com

Vedtekter

 § 0

Selskapet/Andelslaget

Furusjøvegen SA er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd. Andelslaget består av registrerte hytte-, sæter-, grunneiere og andre som sokner til vegstrekningen Mysusæter - Furusjøen - Vålåsjøsæter og Elgsvika, i Sel Kommune.

§ 1

Formålsparagraf

Andelslagets formål er å utbedre og vedlikeholde overnevnte vegstrekning.

§ 2

Andeler

Det er åpent for alle å kjøpe andel i vegselskapet. Hver andel registreres på navn. Eventuell ektefelle/samboer har samme rettigheter og plikter som andelshaveren. Begge kan representere andelen på årsmøtet, og kan bli valgt til tillitsverv. Det er kun en stemme pr. andel. Andelsbeviset kan ikke overdras uten styrets samtykke. Hvis en andelshaver overdrar en eiendom til flere eiere, kan kun en av disse overta andelen. De øvrige står fritt til å kjøpe ny andel. Andelens pris avgjøres av årsmøte. Pr dato kr 1500.

§ 3

Bompenger m.v.

Det i § 1 nevnte formål søkes oppnådd ved:

a) Det innkreves bompenger av de som nytter vegen. Avgift gjelder pr. passering gjennom bommen.

b) Bompenger fastsettes hvert år av årsmøtet.

c) Det søkes tilskudd fra fjellstyre og ev. andre.

d) Andelshavere har rett til å kjøpe sesongkort, se paragraf 4.

e) Eventuelt overskudd skal gå til vedlikehold og drift av vegen

§ 4

Sesongkort

a) Bomstasjonen til Furusjøvegen SA kan betjenes med sesongkort i plast. Kort er tilgjengelig kun for andels-havere, og kan kun brukes til personbil/traktor. Hver andelshaver kan kjøpe inntil 2 plastkort. Det må betales sesongavgift for hvert av kortene for at de skal aktiviseres.

b) Et og samme kort kan ikke brukes av to forskjellige biler som er innover vegen samtidig. Det må da ev. løses enkeltbillett for bil nummer to.

c) Kortet er personlig og kan kun brukes av andelshaver/ ektefelle/samboer. Misbruk av kort fører til at kortet stenges / nektes adgang. Tap av kort meldes vegselskapet snarest slik at kortet blir sperret for å unngå at uvedkommende bruker kortet.

d) Prisen på sesongavgift fastsettes av årsmøtet. Det selges ikke sesongkort for lastebil / buss. Ved prosjektarbeid kan det gjøres avtale mellom styret og entreprenør om egen ordning for kortbruk.

e) Plastkortet kan brukes år etter år dersom sesongavgiften blir innbetalt innen fastsatt frist. Pris pr. plastkort og erstatningskort fastsettes av styret. Navn må oppgis ved innbetaling.

§ 5

B-andel

En tidligere andelshaver, som har overdratt sin andel til livsarving, kan søke styret om B-andel. Som B-andelshaver, har vedkommende rett til å kjøpe sesongkort. B-andelshavere skal ikke betale inn andel og har ikke stemmerett på årsmøtet.

§ 6

Årsmøtet

Årsmøtet holdes siste torsdag før pinse. Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 8 andelshavere møter. En andelshaver kan møte med 1 - en fullmakt. Alle vedtak på årsmøtet skal føres i protokoll. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med 14 dagers varsel når styret finner det nødvendig eller 1/4 av andelshaverne krever det. På årsmøtet behandles:

  1. Årsberetning og revidert regnskap.
  2. Styrets forslag til budsjett og vedlikeholdsarbeid.
  3. Forslag til bomavgift for kommende sesong.
  4. Vedtak av styrehonorar
  5. Valg
  6. Andre saker som er nevnt i innkallingen
  7. Andre saker meldt til styre innen 3 uke før årsmøtet.

§ 7

Tillitsvalgte

Til å ivareta andelslagets interesser velges følgende tillitsvalgte:

Styret: Styret skal bestå av 5 andelshavere, herav 1 sæter/grunneier. Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til stede. Alle vedtak på styremøte skal føres i protokoll. Styret skal bestå av:

  • Styrets leder som velges av årsmøtet for ett år av gangen.
  • 4 styremedlemmer som velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær. 2 styremedlemmer er på valg hvert år.

Varamedlemmer til styret: Årsmøtet velger 1 varamedlem til styret. Valgperioden er 2 år.

Styrets funksjonstid er fra årsmøte til årsmøte. Møteplikt i styret løper fra dato for årsmøte.

Revisor: Årsmøtet velger 1 revisorer. Valgperioden er 2 år.

Valgkomite: Årsmøtet velger en valgkomite bestående av 2 medlemmer. Valgperioden er 2 år, valgkomiteens funksjonstid er fra årsmøte til årsmøte.

 

 

§ 8

Vedtektsendringer

Forslag om endringer av andelslagets vedtekter må være framsatt skriftlig for styret senest 1 måned før årsmøtet. Forslaget sendes andelshaverne sammen med innkalling til årsmøtet. Endringene kan foretas med simpelt flertall.

§ 9

Vedlikeholdsarbeid

Alle større utbedringsarbeider skal i størst mulig utstrekning settes ut på anbud.

§ 10

Styrets ansvar og tegningsrett

Styret er ansvarlig for lagets drift i samsvar med vedtekter og gjeldende retningslinjer for øvrig. Andelslaget tegnes av leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 11

Tvister

Tvister som måtte oppstå mellom vegselskapet og andels-havere skal avgjøres ved voldgift. Hver av partene oppnevner ett medlem og lensmannen det tredje.

§ 12

Utmeldelse

Andelshavere som går ut av laget har ikke krav på tilbakebetaling av andelsinnskuddet.

§ 13

Oppløsning

Andelslagets midler ved en eventuell oppløsning av andelslaget skal disponeres etter årsmøtets vedtak. Såfremt midler finnes, har andelshaverne rett til å kreve sin andel innløst.

 Vedtektene er sist endret i vedtak av årsmøtet 23. mai 2024  

menuchevron-downcross-circle
>